bản tin 10/1

Chúc mng bn Nguyn Th Bích Hnh – K sư Khoa hc cây trng, ĐH Cn Thơ – đã tr thành nhân viên chính thc ca công ty hoa lan ti tnh Kumamoto.